ត្រូវហើយ។ ដោយសារអាយឌីអាយ -១៩ និងអថេរដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀតអ្នកអាចជួបការយឺតយ៉ាវជាមួយនឹងការបំពេញតាមការបញ្ជាទិញ។ យើងខិតខំដើម្បីផ្តល់ជូនក្នុងកាលបរិច្ឆេទនៃការដឹកជញ្ជូនប៉ាន់ស្មាន។ ជាអកុសលយើងមិនអាចធានាឬផ្តល់កាលបរិច្ឆេទដឹកជញ្ជូនជាក់លាក់នៅពេលនេះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមានលេខតាមដានរួចហើយអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានលំអិតនៃការចែកចាយរបស់អ្នក នៅទីនេះ។

ការគាំទ្ររបស់អតិថិជន

+ + 1 (800) 571-7765

ផ្ញើរសារ

help@watchrapport.com